Biografi Nabi Muhammad SAW dari Lahir hingga Wafat Lengkap Silsilahnya

Biografi Nabi Muhammad SAW dari Lahir hingga Wafat Lengkap Silsilahnya
Biografi Nabi Muhammad SAW sejak lahir hingga wafat sarat dengan hikmah. Kelahiran beliau hingga diutus menjadi Nabi merupakan rahmat bagi alam semesta. Foto/SINDOnews
Biografi Nabi Muhammad SAW صلى الله عليه وسلم (shollallohu 'alaihi wasallam) dari lahir hingga wafat lengkap silsilahnya penting untuk diketahui umat Islam. Sungguh tidak ada manusia yang dalam dirinya tersimpan kesempurnaan kecuali ada pada diri Nabi Muhammad shollallahu 'alaihi wasallam.

Hari ini 12 Rabiul Awal 1444 Hijriyah bertepatan Sabtu (8/10/2022) kita diingatkan dengan kelahiran sosok manusia agung nan terpuji, rahmat untuk semesta alam. Nabi Muhammad ﷺ lahir di Mekkah pada malam yang tenang, Senin 12 Rabiul Awal Tahun Gajah (570 Masehi). Sebuah peristiwa agung yang disertai dengan banyak peristiwa ajaib.

Beliau lahir pada tahun Gajah dan wafat di Madinah pada Tahun 632 Masehi pada usia 63 tahun. Ayah beliau bernama Abdullah bin Abdul Muththalib dan Ibu beliau adalah Sayyidah Aminah binti Wahab. Terlahir dari suku Quraisy, suku terhormat bangsa Arab dan kabilah paling mulia di dunia.

Secara bahasa, Muhammad berarti "yang terpuji". Muhammad Rasulullah ﷺ menjadi yatim sejak masih dalam kandungan ibunya. Meski terlahir yatim, Allah Ta'ala memberinya pengasuhan dan pendidikan terbaik.

Ketika bersia 2-4 tahun, beliau ﷺ dididik secara fisik, mental dan kefasihan bahasanya di perkampungan Bani Sa'diyah. Ketika berusia 6 tahun, sang ibunda tercinta wafat. Jadilah beliau yatim piatu dalam usia yang masih muda sekali. Kemudian Nabi Muhammad ﷺ diasuh oleh sang kakek yang amat mencintainya, Abdul Muttalib bin Hasyim.

Saat Rasulullah berusia sekitar 8 tahun, Abdul Muttalib pun wafat. Akhirnya pengasuhan beliau diserahkan kepada sang paman, Abu Thalib bin Abdul Muttalib. Dalam asuhan keluarga sang paman, Rasulullah tumbuh merasakan banyak kebahagiaan. Ketika kecil, Rasulullah ﷺ bekerja sebagai penggembala kambing dan ikut berdagang bersama sang paman ke negeri Syam yang jauh.

Nabi Muhammad ﷺ menikah pada usia 25 tahun dengan perempuan mulia Sayyidah Khadijah binti Khuwailid (40 tahun). Ketika Rasulullah berumur 40 tahun, beliau menerima wahyu pertama dari Allah melalui Malaikat Jibril ketika berada di Gua Hira. Tiga tahun setelah kejadian itu, Nabi Muhammad ﷺ berdakwah secara terbuka kepada penduduk Mekkah dengan mengatakan "Tuhan itu Esa" dan menebarkan ajaran Islam.

Rasulullah ﷺ menyuruh pengikutnya untuk hijrah ke Habsyah pada 614 M sebelum baginda dan pengikutnya lain berhijrah ke Madinah (dulu dikenali sebagai Yathrib) pada tahun 622 M. Peristiwa Hijrah Rasulullah itu menandakan permulaan bagi kalendar Islam atau takwim Hijrah. Di Madinah, Rasulullah ﷺ menyatukan semua suku kaum di bawah Piagam Madinah. Setelah bersengketa dengan penduduk Makkah selama 8 tahun, Beliau ﷺ membawa 10.000 pasukan ke Maekah serta membukanya. Rasulullah ﷺ dan pengikutnya memusnahkan patung berhala yang terdapat di Mekkah.

Pada tahun 632 Masehi, beberapa bulan selepas peristiwa Haji Wada atau Haji Perpisahan, Nabi Muhammad ﷺ berpulang ke rahmat Allah. Ketika wafatnya, hampir seluruh semenanjung Arab berada di bawah naungan Islam dan bersatu dengan tatanegara Islam.

Nama Lengkap
Nama: Muhammad bin Abdullah bin Abdul Mutthalib bin Hasyim bin Abdul Manaf bin Qushay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luay bin Ghalib bin Fihr (Quraisy).
Lahir: Mekkah, Senin 12 Rabiul Awal 570 M (53 Sebelum Hijriah) atau Tahun Gajah.
Wafat: Madinah, 12 Rabiul Awal Tahun 11 Hijriyah (8 Juni 633 M) pada usia 63 Tahun dan dimakamkan di Rumah Aisyah yang saat ini menjadi bagian dari Kompleks Masjid Nabawi Madinah.

Nama Lain atau Julukan
Asy Syahid
Al Mutawakkil
Nabiyut Taubah Nabiyur Rahmah
Nabiyyus Saa'ah
Al Aqibb
Al Muqaffi
Al Hasyir
Al Mahi
Syahidan (Saksi)
Mubasysyiran (Pemberi kabar gembira)
Nadzir (Pemberi peringatan)
Da'i (Penyeru kepada Allah)
Gelar Shalallahu alaihi wa Salam
Rasul (utusan)
An-Nabi
Khatamul Anbiya
Uswatun Hasanah
Kunyah Abu Qasim

Nasab Jalur Ayah
Abdullah bin Abdul Mutthalib bin Hasyim bin Abdu Manaf bin Qushay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ismail bin Ibrahim.

Nasab Jalur Ibu
Aminah binti Wahb bin Abdu Manaf bin Zuhrah bin Kilab.

Istri-Istri Rasulullah ﷺ
1. Khadijah binti Khuwailid [555 M]
2. Saudah binti Zam'ah [? - 54 H]
3. Aisyah binti Abu Bakar [614 M/ - 58 H]
4. Hafshah binti Umar [607 M/- 45 H],
5. Zainab binti Khuzaimah [597 M/ - 4 H]
6. Ummu Salamah [597 M]
7. Juwairiyah Binti Al Harits [609 M/50 H]
8. Zainab binti Jahsy [590 M/- 20 H]
9. Ummu Habibah [592 M/- 44 H]
10. Maymunah binti Harits [604 M/63 H]
11. Shafiyah binti Huyay [612 M/ - masa kekhalifahan Mu'awiyah]
12. Mariyah Al-Qibthiyah (Hamba sahaya Rasulullah SAW sebagai hadiah dari Raja Muqauqis, penguasa Mesir)

Anak Tiri (Dari Sayyidah Khadijah)
1. Halah bin Abu Halah (anak tiri Khadijah dari suami pertama)
2. Hindun bin Abu Halah
3. Zainab binti Abu Halah
4. Abdullah bin Atiq
5. Jariyah bin Atiq
6. Hindun binti Atiq

Anak Kandung
1. Qasim
2. Zaynab
3. Abdullah
4. Ruqayyah
5. Ummu Kultsum
6. Fathimah Az-Zahra
7. Ibrahim

Ayah-Ayah Nabi Muhammad ﷺ
1. Abdullah bin Abdul Muththalib
2. Abdul Muththalib
3. Harits bin Abdul Izzi
4. Abu Thalib

Ibu Asuh Nabi Muhammad ﷺ
1. Aminah binti Wahab
2. Ummu Aiman
3. Thuwaibah
4. Halimah As Saadiyah
5. Judzamah binti Harits
6. Fatimah binti Asad

Ibu Susu Nabi Muhammad ﷺ
1. Aminah bin Wahab
2. Thuwaibah
3. Halimah As Saadiyah

Saudara Sesusu Nabi Muhammad ﷺ
Masruuh, Hamzah, Abu Salamah bin Abdul al Asad al Makhzumi, Kabsyah bin Harits bin Abdul Izzi, Abdullah bin Harits bin Abdul Izzi, Anisah binti Harits bin Abdul Izzi, Hudzafah binti Harits bin Abdul Izzi, Abu Sufyan bin Harits bin Abdul Muthalib, Hamzah

Usia 2-4 Tahun
Beliau dididik secara fisik, mental dan kefasihan bahasanya di perkampungan Bani Sa'diyah.

Usia 4-6 Tahun
Belajar tata krama dan adab bangsa Arab lewat ibunda tercinta Sayyidah Aminah.

Usia 5 Tahun
Peristiwa pembelahan dada Nabi ﷺ yang dilakukan oleh dua Malaikat untuk mengeluarkan setan yang wujud di dalamnya.

Usia 6 Tahun
Ibunya Aminah binti Wahab ditimpa sakit dan meninggal dunia di Al-Abwa' (sebuah kampung yang terletak di antara Mekkah dan Madinah). Beliau ﷺ dipelihara oleh Ummu Aiman (hamba perempuan Ayah Rasulullah SAW) dan dibiayai oleh kakeknya Abdul Muttalib.

Usia 8 Tahun
Kakeknya Abdul Muttalib meninggal dunia. Baginda ﷺ diasuh oleh pamannya, Abu Tholib.

Usia 9 Tahun
Baginda ﷺ mengambil upah untuk menggembala kambing bagi penduduk kota Mekkah dengan mendapat upah yang sedikit.

Usia 12 Tahun
Bersama pamannya Abu Thalib berniaga ke Syam kali pertama. Di sana, seorang pendeita Nasrani bernama Bukharra telah menceritakan tentang pengutusan seorang Nabi di kalangan bangsa Arab yang akan lahir pada masa itu.

Usia 14-15 Tahun
Terlibat dalam peperangan fijar. Baginda Nabi Muhammad ﷺ telah menyertai peperangan itu dalam beberapa hari. beliau berperan mengumpulkan anak-anak panah dalam medan perang tersebut.

Usia 20 Tahun
Baginda menyaksikan perjanjian Al-Fudhul iaitu perjanjian damai untuk memberi pertolongan kepada orang yang dizalimi di kota Mekkah.

Usia 25 Tahun
Musafir kedua ke kota Syam untuk urusan perniagaan barang Khadijah binti khuwailid. Perjalanan Nabi ke Syam ditemani oleh seorang lelaki (orang suruhan Khadijah) yang dikenali sebagai Maisarah penunjuk jalan). Baginda ﷺ bersama pamannya Abu Thalib dan beberapa saudara Nabi bertemu Amru bin al-Asad (ayah saudara Khadijah) untuk meminang Khadijah yang berusia 40 tahun ketika itu. Mas kawin Nabi sebanyak 500 Dirham.

Usia 35 Tahun
Banjir besar melanda Kota Mekkah dan meruntuhkan dinding Ka'bah. Pembinaan semula Ka'bah dilakukan oleh pembesar-pembesar dan penduduk kota Mekah. Rasullullah ﷺ diberi kemulian meletakkan Hajarul aswad ke tempat asalnya sekaligus meredakan pertikaian kabilah suku di Mekkah.

Usia 40 Tahun
Menerima wahyu pertama di Gua Hira di puncak Jabal Nur sekaligus pengangkatan beliau sebagai Nabi dan Rasul akhir zaman.

Usia 53 Tahun
Berhijrah ke Madinah ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq. Rombongan Nabi tiba pada tanggal 12 Rabiul Awwal 1 Hijrah/24 September 622 Masihi.

Usia 63 Tahun
Kewafatan Rasullullah ﷺ Madinah Munawwarah pada hari Senin, 12 Rabiul Awal 11 Hijriyah (8 Juni 632 Masehi).

Nasab dan Silsilah Nabi Muhammad ﷺ


Ibnu Hisyam berkata, Nabi Muhammad adalah anak keturunan Adam yang paling mulia keturunannya dan nasabnya dari jalur ayah dan ibunya. Beliaulah satu-satunya manusia yang nasabnya tersambung jelas sampai ke manusia pertama Nabi Adam 'alaihissalam. Semoga Allah melimpahkan sholawat-Nya kepadanya, memuliakannya, dan mengagungkannya. Berikut Nasabnya:

1. Nabi Muhammad ﷺ
2. Abdullah
3. Abdul Muthallib
4. Hasyim
5. Abdu Manaf
6. Qushoi
7. Kilab
8. Murroh
9. Ka'ab
10. Luay
11. Gholib
12. Fihr (julukannya adalah Quraisy yang kemudian suku ini dinisbatkan kepadanya)
13. Malik
14. Nadhr
15. Kinanah
16. Khuzaimah
17. Mudrikah (amir)
18. Ilyas
19. Mudhor
20. Nizar
21. Ma'ad
22. Adnan
23. 'Adad
24. Hamaisa'
25. Salaaman
26. 'Iwadh
27. Buuz
28. Qimwal
29. Abi
30. 'Awwam
31. Naasyid
32. Hiza
33. Buldas
34. Yadhaf
35. Thabiikh
36. Jaahim
37. Naahisy
38. Maakhi
39. 'Iid
40. 'Abqor
41. 'Ubaid
42. Addi'a
43. Hamdaan
44. Sunbur
45. Yatsribi
46. Yahzan
47. Yalhan
48. Ar'awi
49. 'Iid
50. Disyaan
51. 'Aishor
52. Afnaad
53. Ayhaam
54. Miqhsor
55. Naahits
56. Zaarih
57. Sumay
58. Mizzi
59. 'Uudah
60. 'Urom
61. Qoidzar (Haidir)
62. Nabi Isma'il 'alaihissalam
63. Nabi Ibrahim 'alaihissalam
64. Taarih (Aazar)
65. Naahur
66. Saaru
67. Raa'uw
68. Faalikh
69. 'Aabir
70. Syalikh
71. Arfakhsyad
72. Sam
73. Nabi Nuh 'alaihissalam
74. Laamik
75. Mutwisylakh
76. Akhnukh (Ada yang berpendapat Nabi Idris 'alaihissalam)
77. Yarid
78. Mahlaail
79. Qinan (Qoinaan)
80. Anusyah
81. Nabi Syits 'alaihissalam
82. Nabi Adam 'alaihissalam.

Wallahu A'lam
(rhs)Rusman H Siregar

No comments: