Bangsa Arab di Zaman Islam “Bagian 1″

BANGSA ARAB DI ZAMAN ISLAM

KELAHIRAN SAIYIDINA MUHAMMAD SAW

Pada tanggal 20 Bulan April tahun 571 M, yaitu di tahun penjarahan orang Ethiopia menyerang Mekkah untuk meruntuhkan Ka’bah, lahirlah di Kota Mekah seorang pemimpin besar, junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam.

Miskin Harta Kaya Budi

Beliau lahir dari keluarga yang miskin harta benda, tapi kaya tentang Budi dan kebangsaan. Ayahanda beliau adalah ‘Abdullah anak ‘Abdul Muthalib anak Hasyim anak ‘Abdi Manaf anak Qusay, dari kabilah Quraisy yang berpengaruh dan Berkuasa di Mekah. Ibunda ialah Aminah binti Wahab bin ‘Abdi Manaf dari turunan Quraisy juga.Beliau adalah yatim piatu, ayahanda wafat sebelum lahir dan ibunda wafat dikala beliau masih berusia enam tahun. Beliau dipelihara oleh kakeknya ‘Abdul Mutholib pemimpin Quraisy.

Pengasuh-pengasuh Nabi Muhammad

Akan tetapi dikala beliau berumur Sembilan tahun kakek beliau wafat, dan pengasuhan beliau pindah Paman beliau dikala kanak-kanak, diserahkan kepada seorang perempuan dusun yang bernama Halimah.

Penggembala dan Saudagar

Setelah kakeknya yang bernama ‘Abdul Muthalib meninggal dunia, Nabi Muhammad bekerja menggembalakan kambing di Mekah, dan sudah itu berniaga ke Negeri Syam (Syiria). Usaha beliau yang demikian itu menimbulkan sifat-sifat berani dan satria yang layak bagi seorang saudagar dikala itu, untuk menjaga harta benda dan membela jiwa raganya, kalau kafilahnya diserang oleh Badwi ditengah jalan. Beliau termasyhur lurus dan benar, sehingga digelari orang : “Al-Amiin” yang lurus benar.

Usaha beliau berniaga itu menyebabkan beliau berkenalan dengan Sayidah Khodijah binti Khuwailid, janda dari seorang bangsawan Mekah. Beliu diberi pokok berniaga oleh perempuan itu.

Adapun Khadijah ini adalah seorang wanita hartawan dan seorang yang teramat mulia di antara sekalian wanita Quraisy, bangsawan budi dan keturunan. Kemudian Nabi menikah dengan dia. Imur beliau ketika itu dua puluh lima tahun, sedang usia Khadijah empat puluh tahun. Dari pernikahan itu Nabi mempunyai enam orang Putera dan Puteri.

KEANGKATAN SAIYIDINA MUHAMMAD MENJADI RASUL

Semenjak kecil Nabi Muhammad saw gemar sekali memencilkan diri. Beliau tidak pernah menyertai perbuatan kaum beliau yang rendah itu, baik tentang ibadat pemujaan berhala ataupun tentang akhlak buruk yang merendahkan budi, seperti minum tuak dan berjudi. Beliau suka sekali bersemedi melakukan ibadat di gua Hira’ di luar kota Mekah.

Wahyu yang pertama

Pada suatu hari ketika Nabi Muhammad bersemedi menenangkan cipta di Gua Hira’, tiba-tiba turunlah jibril ( Malaikat yang istimewa menyampaikan wahyu kepada Nabi-nabi ) ke tempat itu, lalu berkata, ujarnya: Iqra (bacalah!) Nabi menjawab: Ma Ana biqari (aku tak pandai membaca). Jibril berkata sekali lagi : Iqra!, Nabi menjawab : Ma Ana Biqari!, kemudian Jibril membacakan : Iqra Bismi Rabbikal Ladzi Khalaq. Kholaqol Insana min ‘alaq, Iqra wa Rabbukal Akram. Alladzii ‘Allama bil qolam, ‘Allam al Insana ma lam ya’lam.

Wahyu yang kedua

Beberapa hari lamanya wahyu itu terputus datangnya, dan kemudian turun wahyu yang kedua, memerintahkan kepada Nabi Muhammad supaya menyeru manuisia kepada Islam. Ayatnya berbunyi : Yaa ayyuhal mudatstsir! Qum faandzir ( Hai orang-orang yang berselimut! Bangunlah, sudah itu mengajarlah!).

Maka setelah turun ayat ini, bekerjalah Nabi Muhammad dengan diam-diam (sembunyi), menyeru manusia beriman kepada Alloh Tuhan Yang Maha Esa dan menganut Agama Tauhid. Pada permulaannya hanya diturut oleh kaum kerabat beliau saja, seperti Istri beliau Siti Khadijah dan anak paman beliau ‘Ali bin Abi Thalib, kemudian dari pada itu beriman pula beberapa orang pemimpin Quraisy, diantaranya : Abu Bakar, Usman bin Affan, Zubeir bin ‘Awwam, Sa’ad bin Abi Waqos dan Abdur Rahman bin ‘Auf.

Budi Nugraha

No comments: